luni, 4 iunie 2018

Wieliczka-Cracovia/Wieliczka-Krakow 16.01.2018

Azi vreau să văd ceva mai vesel decât ieri. Primisem de la un foarte bun prieten recomandarea de a merge la salina Wieliczka aflată la marginea Cracoviei. Cu două seri înainte studiasem și costurile fiecărei vizite: Auschwitz maxim 28 PLN (transportul, intrarea gratuită), Wieliczka 100 PLN intrarea plus transportul 8 PLN. Chiar dacă e mai scump, am o recomandare de încredere și cine știe când și dacă voi mai ajunge aici. Voi vizita ceva mai mult decât salina, orășelul este interesant in sine :). De fapt orașul este axat în jurul salinei, în imagini veți vedea mai multe ieșiri din salină împrăștiate prin oraș în afara celor două turistice Daniłowicza și Regis. 

Până acolo merg cu autobuzul 304 de pe ul. Kurniki din apropierea Galeriei Krakowska (ieri v-am amintit de asta). Biletul costă 4 PLN/zlot pentru o călătorie (Strefa/Zona I+II Aglomeracjia). 

Așadar la 11.00 sunt în orășelul minier (salin) Wieliczka în stația Wieliczka Kopalnia Soli. Nu ai cum să te încurci, sunt indicatoare care te duc unde vrei tu. Urc pe strada Jana Mikołaja Daniłowicza până la intrarea/szyb Daniłowicza. Se vede că e organizare turistică foarte bună. Sunt tururi ghidate în engleză, italiană, franceză, germană, rusă, spaniolă și bineînțeles poloneză. În salină sunt 14-16 grade constant. Tururile costă 89 PLN și taxa foto este 10 PLN. Îmi iau ambele bilete. Pentru foto primesc un autocolant pe care ar trebui să îl lipesc pe haină. Nu e musai, doar să știe ghidul că am plătit taxa. Vă garantez că fără ghid aici te rătăcești. Asta am făcut și eu la final în partea fără ghid. Cum adică fără ghid? Veți vedea mai jos.

Cum mai am vreo 20 de minute până să intru, cobor prin parcul sfintei Kinga (Park św. Kingi). Pe dreapta este o prezentare a salinei (vedeți într-o imagine ce labirint este de la suprafață până la 135 metri adâncime). Capela Sf. Kinga (imensă) este la 101 metri adâncime, o vom vedea mai încolo. Sunt prezentate pe rând panouri cu ”De la minerit la turism”, ”Minerit”, ”Exploatare uscată”, ”Exploatare umedă”, ”Ancorare”, ”Amenințarea apei”, ”Umplerea”, ”Grotele cu cristale”, ”Ruta turistică”, ”Ruta minerilor”, cultura și metodele de tratament ș.a. În față, prin parc mă îndrept spre Turnul Absolvirii (Tężnia Solankowa) și intrarea Sf. Kinga (Szyb św. Kingi). În parc sunt expuse locomotiva cu aburi TKp Slask folosită în salină în lucrări de interior între 1957 și 1980, locomotiva electrică Ld-31 care primea curent de la suprafață prin intermediul unui pantograf (în Wieliczka a fost folosit un sistem asemănător, cea prezentată este adusă din Jaworzno) și o reprezentare în piatră a simbolului UNESCO (salina a fost inclusă în patrimoniul UNESCO în 1978). Puțin înainte de 11.30 sunt la intrarea Daniłowicza de unde vom coborî cu ghid pe ruta turistică (ruta minerilor este separată, nu se întâlnesc aproape deloc cele două rute).

Today I want to see something nicer than yesterday. I got a recommendation from a very good friend to go to Wieliczka salt mine in the outskirts of Krakow. Two evenings before I studied the costs of each visit: Auschwitz maximum 28 PLN (transport, free entrance), Wieliczka 100 PLN entrance and foto plus transport 8 PLN. It is more expensive, I have a trustable recommendation and who knows if I will come back here and when. I will visit more than the salt mine, the small city is interesting by himself :). The city is centered around the salt mine, in images you will see more shafts spread in the city, more than the touristic ones Daniłowicza and Regis. 

I take bus 304 from ul. Kurniki close to Galeria Krakowska (I told you yesteday about that). The ticket is 4 PLN/zlot per travel (Strefa/Zona I+II Aglomeracjia). 

At 11.00 I am in the mining (salt) city Wieliczka in Wieliczka Kopalnia Soli station. You can't mess it up, there are guiding arrows for everything. I go up on Jana Mikołaja Daniłowicza street to entrance/shaft/szyb Daniłowicza. There is a good touristic organisation. There are guided tours in english, french, german, russian, italian, spanish and of course pollish. There are 14-16 constant degrees in the salt mine. The tours cost 89 PLN and the foto tax is 10 PLN. I take both tickets. For the foto ticket I get a stick that I have to put on my clothes. You don't really have to, the guide must know about this stick. I guarantee that you get lost without a guide. I did this at the final part without a guide. How come without a guide? You'll see below.

As I have about 20 minutes to entry, I go down in st. Kinga park (Park św. Kingi). On the right you can see a description of the salt mine (you see the labyrint down to 135 meters depth). The chapel Sf. Kinga (huge) is at 101 meters depth, we'll see it later. We can see panels with ”From mining to tourism”, ”Mining”, ”Dry exploitation”, ”Wet exploitation”, ”Anchor housing”, ”Water threat”, ”Filling”, ”Crystal grottes”, ”Touristic route”, ”Miners' route”, culture  and treatment methods etc. In front of me I see the Graduation Tower (Tężnia Solankowa) and St. Kinga shaft (Szyb św. Kingi). We can see the TKp Slask steam engine used in salt mine for inside works in 1957-1980, Ld-31 electric engine Ld-31 which got power from the surface thorugh a pantograph (there was a similar system in Wieliczka, this is brought from Jaworzno) and a stone symbol UNESCO (the salt mine was included in UNESCO heritage in 1978). A few minutes before 11.30 I am at the Daniłowicza shaft where we start the down touristic route (the miners' route is separate, they meet in a very few places).
Coborârea începe cu o verticală de 64 de metri printr-un puț cu scări, apoi ghidul se prezintă și ne roagă să ținem aproape pentru a nu ne rătăci. Îi servesc drept măturică. Ne prezintă toate camerele cu istoria și detaliile specifice (nu mă băg peste munca lui :D!): sistemul de orientare, cel de transport, legenda minei, modul de conservare... După o scurtă pauză în capela Sf. Cruci continuăm până în imensa capelă a Sf. Kinga unde facem o pauză de 15 minute (ca să nu ne suprapunem cu grupul anterior). Trecem pe lângă două lacuri și prin multe coridoare (cu siguranță te rătăcești singur/ă!), trecem prin imensa sală Michalowice și facem o pauză de cumpărături în camera Drozdowice III (sf. sec. XVII). Ai semnal GPS și poți vorbi sau trimite mesaje! Mai departe prin pasajul Drozdowice coborâm la grota Józef Piłsudski (nu vă spun legenda :)!) și prin galeria Kazanow (130 metri adâncime) ajungem în camera Stanislaw Staszic. Și aici gata ghidajul! Suntem aproape la nivelul cel mai de jos după aproape două ore de mers. Ghidul ne explică pe unde să mergem în continuare (putem lua liftul pentru o belvedere sau plăti un circuit cu trenul sau continua prin camere). Predăm aparatele audio (putem păstra căștile!) și suntem liberi. Admir exponatele din sare și mai departe la drum. 

La păstrătorul comorii văd că există posibilitatea gratuită de a ți se face o poză și apoi de a o primi pe mail. O vedeți printre multele poze de mai jos. Vedeți și o poză cu toaletele: ca să vedeți ce se poate face în mijlocul muntelui de sare! Trec prin camera Wincenty Witos pentru copii (mici și mari!), apoi prin Taverna Minerilor (Karczma Gornicza) și ajung în camera Warsawa (Varșovia). De aici la dreapta merg prin galeria cu expoziția de fotografii spre camera audiovizuală Upper Lill (film 3D, animații foarte multe, interactive) și revin în camera Wisla unde văd o descriere a Rutei Minerilor (iarăși ai semnal GPS!). De aici toți merg spre muzeu, mai întâi prin coborâre la nivelul III Juliusz Slowacki la 135 metri adâncime. Prin camera Izabella ne întâlnim cu linia de transport și aici voiam să mai vizitez și alte camere. Mă rătăcesc și ajung la lift. În a doua rundă urcăm (foarte înghesuiți, așa cum urcau și minerii) la suprafață în circa un minut și jumătate. Sus trecem prin muzeu (cu posibilitate de cumpărare) și ieșim din mină (după aproape 4 ore!). 

We start going down with a 64 meters vertical well with wooden stairs, the guide presents himself and ask us to keep close to him for not getting lost. I serve him as last of the group. He presents all the rooms with specific history and details (it is his work, not mine :D!): the orientation system, the transport system, legend of the mine, the conservation system... After a short break in Holy Cross chapel we continue to St. Kinga's chapel where we have a 15 minutes break (for not interfering with the group before us). We pass two lakes and a lot of corridors (you surely get lost by yourself!), we pass the huge hall Michalowice and make a shopping break in Drozdowice III chamber (end of XVII century). You have GPS signal for speaking and messages! Further on through Drozdowice passage we go down to Józef Piłsudski grotte (I'm not telling you the legend :)!) and through Kazanow gallery (130 meters depth) we reach Stanislaw Staszic chamber. And here the guiding stops! We are close to the deepest level after almost two hours of walking. The guide explains us where to continue (we can take the elevator for a belleview or pay for a train circuit or we can continue in other chambers). We give the audioguides (we can keep the headphones!) and we are free. I admire the salt exhibits and continue. 

At the treasurer I see the possibility of having a picture and then being sent on email. You can see it among all the images below. You also see a picture with toilets: to see what can be done in a salt mountain! I pass Wincenty Witos chamber for kids (small and big!), then the Miners' Tavern (Karczma Gornicza) and reach Warsawa (Warsaw) chamber. From here I go to right through the foto exposition gallery to Upper Lill audiovisual chamber (3D movie, a lot of interactive instructive  animations) and come back to Wisla chamber where I see a description of Miners' route (again GPS signal!). From this point all the groups continue to museum, first by going down to level III Juliusz Slowacki at 135 meters depth. We pass Izabella chamber, meet the transport line and I want to visit other rooms too. I get lost and reach the elevator. In the second shift we go up (very crowded, the same as miners) at surface in about 1,5 minutes. We pass the museum (you can buy stuff here) and get out off the mine (after almost 4 hours!).
Este abia 15.20, nu mă întorc așa repede acasă. Hai să vedem ce găsim prin oraș. Pe o hartă văd Castelul Muncii în Sare după parcul și aleja Jana Pawła II (e și o statuie a Papei Ioan Paul, se poate?), biserica catolică Sf. Klemensa (Kościół pw. św. Klemensa), intrarea în mină Regis, piața Rynek Górny cu frumoase sculpturi, panouri ce descriu restaurări și clădiri faine în jur, biserica romano-catolică Sf. Sebastiana (sec. XVI). Deci am ceva de văzut! Prin pădure (va începe să ningă) găsesc și ceva buncăre/locuri părăsite și cobor pe poteci și apoi pe strada W. Reymonta înapoi în piața Rynek Górny. De aici pe strada Górsko trec pe lângă hotelul și intrarea Górsko și cobor la intrarea Daniłowicza și la drumul principal Edwarda Dembowskiego. Parcă aș vrea să merg la gară și până la urmă (fiindcă îmi place vremea cu ninsoare!) continui până la stația de autobuz de la parcul  Adam Mickiewicz. Vine autobuzul 304 și sunt înapoi în Cracovia pe la 17.30.

It is 15.20, too early to go back home. Let's see what we can see in the city. On a map I see the Saltworks Castle after the park and aleja Jana Pawła II (there is a statue of John Paul Pope statue, right?), the catholic church St. Klemensa (Kościół pw. św. Klemensa), Regis shaft, Rynek Górny square with beautiful sculptures, restauration description panels and fine buildings around, the romano-catholic church Sf. Sebastiana (XVI century). So I have something to see! In the forest (it starts to snow!) I find some bunkers/abandoned places and go down on paths to W. Reymonta street and bach to Rynek Górny square. From here on Górsko street I pass the hotel and Górsko shaft and go down to Daniłowicza shapft and the main road Edwarda Dembowskiego. I would go to the train station and finally continue to walk (I love the snowing time!) to the bus station near Adam Mickiewicz park. Bus 304 comes and I am back to Krakow around 17.30.Cracovia e diferită cu zăpadă (mai frumoasă aș putea spune!). Prin aceeași plac Jana Nowaka Jeziorańskiego ajung în Orașul Vechi, las teatrul Juliusz Słowacki, biserica catolică parohială a Sfintei Cruci (Kościół pw. Świętego Krzyża) și Muzeul de Istorie pe stânga și ajung în piața centrală Rynek Główny acasă. Le spun bucuros colegilor de ce am văzut și Martyna și Paweł vor să iasă pe afară. E ok să merg cu ei să îmi arate niște lucruri noi.

Krakow is different with snow (more beautiful I could say!). Through the same plac Jana Nowaka Jeziorańskiego I reach Old Town, let theater Juliusz Słowacki, the parrish catholic church of the Holy Cross (Kościół pw. Świętego Krzyża) and the History Museum on the left and reach home in Rynek Główny central square. I happily tell my colleagues about Wieliczka and Martyna and Paweł want to go out. It is ok to go with them to show me some new things.În colțul opus al pieței îmi arată și intrăm în magazinul Biedronka. E un supermaket cu ceva special: în prima cameră mobilierul superior este din lemn și pare să fie într-o casă privată foarte elegantă. Foarte fain! Mă bucur că pe ușă scrie ”Salutare” în română și ne luăm cu toții niște ciocolățele foarte bune. Vom mai reveni pentru încă un rând de ciocolată :D!

In the opposite corner of the square they show me Biedronka supermarket. It has something special: in the first room the upper furniture is made of wood and it look like a private elegant house. Very fine! I am glad of finding ”Salutare” word in romanian on the door and we buy some nice chocolate bars. We will come back for the chocolate :D!


Pe Grodzka căutăm un alt loc interesant și îl vom depăși. Deocamdată indiciu: este la intersecția cu strada Dominikanska! Mergem până sub castelul Wawel unde ne facem o poză de grup :D și cumva ne dăm seama că am greșit locul. Prin fața hotelului Royal ne întoarcem pe sub ”ziduri” prin parcul înclinat (ce de locuri pentru săniuș!) și la prima intrare spre oralul vechi (Dominikanska) facem stânga spre mânăstirea dominicană (Klasztor Ojców Dominikanów). Înainte de intersecția cu Grodzka e locul dorit: un Mc Donald's cu vitralii! Se văd doar din exterior, nu și din interior!

On Grodzka we search another interesting place and will pass it. Clue: it is at the cross of Grodzka with Domonikanska! We go down to Wawel castle and make a group picture :D and in some way realize of the mistake we did. In front of the Royal hotel we turn back in the slided park under the walls (a lot of places for sledging!) and at the first entry to Old Town (Dominikanska) we turn left to the dominican monastery (Klasztor Ojców Dominikanów). The wanted place is vefore the cross with Grodzka: a Mc Donald's with stained glass! You can see from outside and not from the inside!
Pe strada Bracka ne mai întoarcem o dată în Rynek Główny pentru (ați ghicit?) ciocolată și apoi urcăm sus la hostel. Mai stăm la povești și facem schimb de adrese pentru a ține legătura. Ce oameni faini toți... Dao plecase în Zakopane de astăzi și sper să o întâlnesc acolo. Îmi făcusem rezervare la același hostel Target Hostel unde stă și ea. Vedem mâine!

On Bracka street we turn back to Rynek Główny for (you guessed?) chocolate and go up to the hostel. We stay longer for a chat and change infos for keeping connection. Very fine people...  Dao left today to Zakopane and I hope to meet her there. I made reservation at the same hostel Hostel where she stays. Wețll see tomorrow!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu