joi, 13 martie 2014

Începuturile Rajahstanului 30.12.2013 Beginnings of Rajahstan

Ieri am cheltuit cei mai mulți bani într-o singură zi și acum îmi propun să recuperez diferența. Așa că vor urma câteva zile mai mult pe drumuri. Dimineață dau să rezolv cu cazarea. "Ai venit înainte de ora 12.00, trebuie să plătești două nopți de cazare!" "Serios? Nu cred fiindcă am convenit și plătesc doar cât am stabilit". Cum încearcă să te fraierească... Plătesc doar o noapte și pornim la drum. Yasin tot face planul și vrea să mergem doar în anumite locuri. Îi e greu să înțeleagă modul meu de abordare. Îmi spune de Fatehpur Sikri că e ceva obligatoriu și eu îi spun că vreau să merg în parcul național Keolandeo din Bharatpur și cam atât până la Jaipur, capitala Rajahstanului. La 10.30 suntem la ieșirea din oraș. "Uite, luptă de  tauri!" Trage pe stânga și ne uităm câteva minute la luptele de tauri organizate ad-hoc pe un teren viran de pe dreapta drumului. "Uite-i și pe cei mici cum se antrenează!" Plecăm mai departe și ajungem într-o jumătate de oră la Fatehpur Sikri, locul unde lui Akbar i s-a prezis că va avea un copil. Fatehpur Sikri a fost capitala a Imperiului mogul pentru doar 10 ani. Din stația de autobuze (unde Yasin rămâne în mașină) iau un autobuz turistic pentru 20 de rupii. Mergem vreo 2 kilometri până în parcarea complexului! Nu vreau să plătesc nimic și nu intru în orașul-cetate. Pe lângă el ajung în Diwan-i-Am, locul de reuniuni publice (denumire cunoscută din postarea trecută). E o grădină dreptunghiulară cu camere pe laturi. Reușesc să fac o poză prin poartă spre Diwan-i-Khas, un templu din cetate și spre ieșire mă întâlnesc cu un canadian din Quebec plecat în India de 42 de zile. Are un ghid foarte fain în franceză și mergem spre Jama Masjid, moscheea faimoasă. Îi gonește pe copiii care ne cer bani amenințându-i cu poliția :D! La intrarea prin Shahi Darwaza ne descălțăm și intrăm cu  încălțămintea în mână sau în bagaj! În marea curte a moscheii pe dreapta vedem Mormântul hanului musulman și mormântul lui Shaik Salim Chishti, cel care ia prezis lui Akbar nașterea băiatului. Un tip se oferă drept ghid gratis, canadianul rămâne în curte cu adidașii mei și eu mă las condus în mormântul sfântului. Pentru străini se poate vizita doar culoarul exterior! E o sculptură în marmură foarte faină prin care se vede într-un singur sens (interior spre exterior)! Pe partea cealaltă a mormântului e o ușă mai mică pe care intrau femeile (diferită de cea a bărbaților) venite pentru rugăciune! "Să-ți arăt elefanții!" Sunt de fapt niște mini-sculpturi formate din mai mulți elefanți unul în celălalt (2 sau 3). Migală indiană pe care o apreciez doar vizual, nu și financiar! Ieșim prin aceeași poartă Shahi Darwaza și mergem sub marea poartă Buland Darwaza. În ghid scria că e vestită prin roiurile de albine. Urc singur scările în ritm alert (canadianul rămâne la baza scărilor) și printre comercianți aud sunetul albinelor la 20-25 de metri deasupra mea. Sunt faguri imenși de 1,5-2 metri înălțime! Pentru câteva momente mă "pierd" în amintirile apicole trăite cu tata în ultimii ani. Cobor scările și prietenul meu mă întreabă dacă nu ar putea merge cu noi prin Rajahstan (contribuind cu bani). Mergem pe jos până la parcare, Yasin nu acceptă (motivul fiind asigurarea și riscul de amendă) și ne salutăm cu urări de drum bun. Mergem mai departe până la intrarea în parcul național Keolandeo din Bharatpur. În mod clar nu dau 400 de rupii (prețul pentru străini) pe bilet, deși mi-ar place să mă plimb puțin pe aici prin ceața și  jungla indiană! Iau trei abțibilduri și câteva vederi și mergem mai departe. Pentru prânz facem pauză la restaurantul de la mijlocul drumului (Midway Restaurant veți găsi pe toate drumurile lungi). Nu mi-e foame și mănânc doar două paratha umplute cu cartofi, un lassi (un fel de iaurt) și un sos foarte picant (coriandru, ardei iute, mentă). Chelnerii sunt foarte curioși în privința țării mele ("România e o insulă?"). Pe drum trecem printr-o barieră de marmură roșie (un fel de Măcin roșu) și într-o carieră de aici fac câteva poze spre imediata curiozitate a unor localnici. "Ce o face ăsta poze pe aici?" Continuăm drumul și eu ațipesc vreo oră având garanția și siguranța unui șofer bun. Spre seară ajungem în Jaipur și Yasin găsește un hotel cu preț acceptabil (ne-am tocmit la preț prin telefon înainte să intrăm în oraș). Scriu puțin în jurnal și e prima dată când mă uit puțin la televizor înainte de culcare! Sunt doar posturi indiene (filme, știri și ceva muzică) care nu mă țin prea mult în fața ferestrei TV ce închide lumea într-o cutie.

I spent a lot of money in one day yesterday and now I want to recover. So we'll have a few days on road. In the morning I want to solve with the hotel. "You came before 12.00, you have to pay for two nights!" "Really? I don't think because we fixed the price and I pay how we talked". How they try to cheat you... I pay for one night and we go on road. Yasin is always making the plan and he wants to go only in touristic places. It's hard for him to understand my way of traveling. He tells me that Fatehpur Sikri it's a must and I tell him that I only want go to Keolandeo National Park from Bharatpur. At 10.30 we go out of the city. "Look, bull fight!" He stops the car on left and we watch for a few minutes at the ad-hoc bull fights organised on a free land on the right of the road. "Look at the small ones how they train!" We move forward and reach Fatehpur Sikri in half an hour. Fatehpur Sikri is the place where Shaik Salim Chishti predicted Akbar that he will have a child. Fatehpur Sikri was the capital of the Mogul Empire for only ten years. From the bus station (where Yasin stays in the car) I take a tourist bus for 20 rupees. After 2 kilometers we are at the entrance of the city complex! I don't want to pay and I don't enter the city. Passing near the city walls, I head to Diwan-I-Am, the place for public gathering (you know the name from the last post). It is a rectangular garden with rooms on all sides. I make a picture to Diwan-i-Khas, a temple from the city and at the exit I meet a Canadian from Quebec who came in India 42 days ago. He has a very good french guide and we head to Jama Masjid, the famous free entrance mosque. He sends away some begging kids away by threatening them with the police :D! We take off our shoes at Shahi Darwaza and enter with the shoes in hand or in the baggage! In the big court of the mosque we see Islam Khan's Tomb and Shaik Salim Chishti's Tomb on right. A boy offers to be a guide for free, the Canadian stays with his guide, backpack and my shoes and I let myself taken to the saint's tomb. As a foreigner, I can visit only the external hall! There is a very fine marble sculpture in which you can see in only one way (from inside to outside)! On the other side of the tomb I find a small door for women (different from the on for men) who came to pray! "Let me show you the elephants!" In fact they are some mini-sculptures formed from 2 or 3 elephants carved one in another one! Indian meticulosity which I appreciate just visual, not financial! We go out on the same Shahi Darwaza gate and go under the big gate Buland Darwaza. They wrote in the guide that it is famous for the bee houses. I go up the stairs almost running (the Canadian stays at the base) and between the merchants I hear the sound of the bees 20-25 meters above me! There are huge 1,5-2 meters high combs! For a few moments I lose myself in the bee memories lived with my father in the last years. I go down the stairs and my friend asks me if he could go with us in Rajahstan (with some money contribution). We walk to the parking, Yasin doesn't accept (the reason is the insurance and the fine risk) and we salute each other. We move on to the entrance in Keolandeo National Park from Bharatpur. Obviously I won't pay 400 rupees (price for foreigners) for the ticket, although I would like to walk in the Indian foggy jungle! I take three stickers and some photos and we move on. We take the lunch at the Midway restaurant (you'll find a midway restaurant on every long road). I'm not hungry and I eat two potato stuffed paratha, a lassi (a kind of yogurt) and a spicy sauce (coriander, chili, mint). The waiters are very curious about my country ("Romania is an island?"). On the road we pass a red marble barrier (a kind of red Măcin) and I take some pictures in an exploitation to the curiosity of some locals. "Why is he taking pictures here?" We continue on the road and I doze for an hour with the warranty and safety of a good driver. In the evening we reach Jaipur and Yasin finds an acceptable price hotel (we bargained for the price on the phone before going there). I write something in the journal and it's the first time when I watch TV before going to bed! There are only Indian broadcasting channels (movies, news, music) which don't keep me for a long time in front of the TV window that close all the world in a box.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu