miercuri, 28 mai 2014

Ultima zi indiană (o mânăstire tibetană și drumul spre Delhi) 17.01.2014 Last Indian day (a Tibetan monastery and travel to Delhi)

Ultima zi din India! Într-o tură normală parcă găsești atâtea lucruri de făcut în ultima zi și nu știi de care să te apuci. Aici nici nu simt că e așa. Totul e liniștit și dimineața nu promite nici o agitație de de drum. Dimineață Sanjay pleacă la serviciu, eu mai lenevesc un pic, strâng bagajele, mănânc în pragul ușii cu grădina în față, închid totul și pornesc spre oraș. Pentru azi am în plan doar mânăstirea tibetană Mindrolling din cartierul Clement Town și plecarea spre Delhi. M-am obișnuit să nu îmi mai fac prea multe planuri!

Last day in India! In a normal trip all things appear in the last day and you don't know where to start. Here is different. The morning is silent and it doesn't promise leaving agitation. Sanjay goes to work, a doze a little, pack everything, eat in the door watching the garden, close everything and head to city. For today my pan includes Mindrolling Tibetan monastery from Clement Town neighborhood and leave to Delhi. I am used not to make so many plans!
Cu un autobuz pentru ISBT ajung lângă autogară (7 rupii) și de aici iau vikramul 5 care merge în Clement Town. M-am obișnuit cu multe opriri, urcări și coborâri repetate, plată a câteva rupii, atenționare a șoferului pentru oprire prin lovire a tavanului cu mâna sau apăsarea unui buton (între noi fiind vorba nu știu cum aude șoferul lovitura în tavan în toată hărmălaia de pe stradă). Ajungem în Clement Town și nu îmi pare nimic special. Întreb de mânăstire și șoferul îmi arată strada la dreapta. Mulțumesc! Pe dreapta sunt case obișnuite, pe stânga e o unitate militară cu gard înalt. Niște vaci și niște maimuțe stau calme lângă o ghenă de beton. Încep să văd călugări tibetani îmbrăcați în portocaliu și chiar călugărițe! Se schimbă atmosfera! Fac pe stradă la stânga și intru în cartierul tibetan Clement Town. Peste tot văd inscripții tibetane și locuitori liniștiți refugiați din Tibet. Joacă table, vorbesc mult... Nu știu cum să dau de mânăstire și pe stânga văd o săgeată: Mindrolling Monastery. Fac dreapta și ajung la intrarea dublă în mânăstire. La a doua poartă citesc la dreapta despre mânăstire și la stânga despre puternica mantra Om mani padme hang/hum, mă descalț și mă apropii de mânăstirea propriu-zisă. Sunt încântat de imaginile pictate cu grație peste tot, fotografiez și filmez incantațiile impasibile ale călugărilor tibetani. Niște călugări tineri au întârziat și nu mai intră între cei ajunși la timp. Câțiva indieni se prosternează la intrarea larg deschisă... Sunt în altă lume, aici nu mai este India! Ies calm din mânăstire pentru a mă îndrepta spre cea mai mare stupă din lume. Citesc semnificația mantrei amintite, fac dreapta pe lângă zidul mânăstirii și la primele cilindre de rugăciune merg pe lângă ele rotindu-le. De-aș merge și unde trebuie! Pe aici se intră spre mânăstire, nu spre stupe! Pe intrarea următoare ajung la parcul budist cu stupe.

I take an ISBT bus to the bus station (7 rupees) and vikram 5 to Clement Town.I am used with a lot of stops, going ons and offs, paying of a few rupees, atention the driver with a knock in the vikram's roof or by pressing a button (I don't know how the driver hears the knock in the roof in all this mess). We reach Clement Town and nothing seems special. I ask for the monastery and the driver shows me the street to the right. Thank you! On the right side I see normal houses, on the left a military unit with a high fence. Some cows and some monkeys stay quiet near a concrete garbage bin. i start to see orange dressed Tibetan monks and even some women! The atmosphere is changing! I follow the street to left and enter the Tibetan neighborhood Clement Town. i see Tibetan inscriptions all around and quiet refugee inhabitants. They play backgamon, they speak a lot... I don't know how to reach the monastery and I see an arrow on the left: MInrollong Monastery. I turn right and reach the double entrance of the monastery. At the second gate I read on irght about the monastery and on left about the powerful mantra Om mani padme hum/hang, I take off my shoes and enter the monastery. I am delighted by the graceful all over paintings, I take pictures and film the unmoved incantations of the Tibetan monks. Some monks are late and they don't enter. A few Indians prosternate at the large open entrance... I am in another world, there's no India here! I go out of the monastery with a big calm and head to the world biggest stupa. I read the semnification of the above mentioned mantra, turn right near the monastery's wall and walk near the first praying cilinders rolling them. If I would follow the right way! This is an entrance to the monastery, not to stupas. I enter the next gate to the budist stupas park.


La intrare primul panou cere vizitatorilor ajutorul pentru găsirea ultimei reîncarnări a lui Buddha și alte panouri conțin descrieri ale marii stupe (surprinde toate etapele evoluției lui Buddha până la perfecțiune) și a celorlalte stupe mai mici. Până să cobor la baza marii stupe, pe stânga citesc semnificațiile unor mantre importante. Prin parc pozez stupele mai mici (o stupă aurită a fost construită de familia unui mare maestru), admir statuile de lemn din spatele marii stupe și maimuțele de pe gardul înalt, ajung în stânga marii stupe (cum te uiți de la intrarea stupei cu spatele la ea) și mănânc ceva mâncare la restaurantul tibetan (nu era în plan :D). Pozez ce mai e de pozat prin parc și ies spre statuia lui Buddha (ghidat de niște călugări).

 At the entrance the first panel ask the visitors to help in finding the last reincarnation of Buddha and other panels contains descriptions of the big stupa (it has all the stages of evolution of Buddha to perfection) and the other smaller ones. Before going down to the basement of the big stupa I read on the left signification of some important mantras. In the park I take pictures with the smaller stupas (one can see a gold stupa build by the family of a great master), I admire the wooden statues at the back of the big stupa and the monkeys on te big fence, reach the left side of the big stupa (as from the big stupa with the back to it) and eat some food at the Tibetan restaurant (unplanned :D). I take some more picture in the park and exit to Buddha statue (guided by some monks).
Ajung la a doua mânăstire unde e marea statuie a lui Buddha (cu paratrăznet!), mă plimb prin parc rotind cilindrele de rugăciune și privesc multele steaguri de rugăciune bătute de vânt și la ieșire refuz să plătesc mult pe câteva stegulețe.

I reach the second monastery with the big statue of Buddha (with lightning rod!), wander in the park rolling the praying cilinders and watch the praying Tibetan flags and refuse to pay a lot of money at the exit for some smaller flags.Printre mici restaurante urmez drumul înapoi spre capătul vikramului 5 și iau primul vikram spre oraș. În vikram sunt ghidat către un alt autobuz care mă duce la institut. Merg repede să îmi iau bagajul și mă întorc la institut să-mi salut dragii prieteni. Motiv pentru o poză de grup!

Among small restaurants I follow the way back to the start of vikram 5 line and take the first vikram to city. On the way I am guided to another bus that takes me to the institute. I go home to take my baggage and turn to the institute to salute my dear friends! Reason for a group picture!
Sanjay îmi oprește un autobuz alb care merge la ISBT. Ultima salutare și la drum! Ajung la autogară și întreb de primul autocar spre Delhi. Primul autobuz care pleacă este un autobuz de lux cu aer condiționat Royal Cruises: 610 de rupii! Plătesc fiindcă vreau să trăiesc experiența asta! Autocarul de lux este asemănător cu autocarele care merg uzual între orașele mari din România! Mi se pare ca o revenire din visul indian: autocar ca acasă, oamenii au laptopuri și telefoane pe care se joacă sau intră pe internet, e liniște și fiecare e în universul lui... Doar filmul de afară mai este indian: păduri, junglă, munți, sate și orașe dezordonate, magazine ambulante pe stradă, două opriri cu mâncăruri la marginea autogării, toalete cu taxă... Parcă toate săptămânile în India se derulează în fața ochilor mei în cele 8 ore până la Delhi! La un ultim popas mănânc la un fast food și nu mai au suc de trestie de zahăr. Ce dor o să-mi fie de el! Schimb câteva mesaje cu sora mea și o anunț când vin acasă. Ultima sută de kilometri până la Delhi trece prin ploaie de mă gândeam ce voi face în Delhi. Ajungem după lăsarea întunericului la poarta Kashmir și de aici am metrou până la aeroport.

Sanjay stops a white ISBT bus for me. The last salute and on the road! I reach the bus station and ask for the first bus to Delhi. The first bus id an luxury air conditioned Royal Cruises: 610 rupees! I pay because I want to live this experience! The luxury bus is similar to the usual intercity buses from Romania! It is like a return from the Indian dream: bus like home, people have laptops and phones with games or internet, it is silent and everyone has his/her universe... Just the outside movie is still Indian: forests, mountains, messy cities and villages, street little stores, two stops with food on the street, tax toilet... All the weeks in India play in front of me in the 8 hours to Delhi! At the last stop i eat at a fast food and they don't have sugar crane juice. I will miss it! I change some messages with my sister announcing her of my coming home. The last hundred of kilometers runs in rain and I was thinking what will I do in Delhi. We reach Kashmir Gate after sunset and I have metro to the airport.

Ca toți indienii, mă ușurez pe stradă până la stația de metrou, merg cu primul metrou până la New Delhi (pronunțat "Nai Deli"). Aici schimb metroul cu linia expres pentru aeroport. Taxa este de 150 de rupii și metroul/trenul face aproximativ 25 de minute până la aeroport.

As all Indians, I pee on the street on the way to the metro station, take the first metro to New Delhi (pronounced "Nai Deli"). I change the metro on the express line to the airport. The fee is 150 rupees and the metro makes around 25 minutes to the airport.
Atenție: Delhi Aerocity e stația pentru terminalul 1 (zboruri interne) și Airport e stația pentru terminalul 3 (zboruri internaționale). Am ceva ore până la deschiderea porții avionului meu spre Istanbul, mă învârt prin zonă și de plictiseală mai mănânc câte ceva,  un indian la un magazin caută să mă păcălească cu niște magneți și nu reușește. Chiar de sunt turist, am trecut prin atâtea prin India că le cunosc din șiretlicuri! În sala de așteptare stau vreo două ore lângă un turkmen cu care schimb câteva cuvinte. Avem amândoi avioanele în jurul orei 7.00 dimineața! Mediul aici e internațional și nu are legătură cu India reală! La poarta de plecare pașapoartele ne sunt verificate înainte de intrarea în poartă și în burduf trecem chiar fără să ne mai verifice locurile.

Atention: Delhi Aerocity is the station for Terminal 1 (internal flights) and Airport is the station for Terminal 3 (international flights). I have some hours to the opening of the gate for my plane to Istanbul, I wander and eat something for boring time, an Indian seller tries to cheat me with some magnets and he is unsuccessful. I am a tourist but I lived so many things in India and know some tricks! In the waiting room I stay about two hours next to a turkman and we change some words. We both have the planes around 7.00 a.m.! The environment is international and has no connection with real India! At the departure gate the passports are checked before entering the gate and we pass the corridor to the palne without any other checking.

La revedere, India! Sper să ne revedem curând!

Good bye, India! Hope to come again soon!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu