marți, 24 ianuarie 2017

Maroc 19-30.08.2016 - ziua a patra/day 4 23.08.2016

Ca și ieri, trezirea este tot la 6.00 și puțin după 6.30 suntem în fața cabanei. Mai sunt câțiva gata de drum, dar spre Toubkal, nu spre Ouanoukrim în sus pe valea Asif n'Ouagnunee! Pornim la 6.49 în sus pe vale, cam pe aceeași lumină ca și ieri.

As yesterday, we wake up at 6.00 and a few minutes after 6.30 we are in front of the shelter. There are some people ready to go, but to Toubkal, not to Ouanoukrim up on the valley Asif n'Ouagnunee! The start is at 6.49, on a similar light as yesterday.
Poteca urcă tot în sus chiar de la cabană, trecem pe lângă zona de captare a apei și facem stânga pentru a ocoli în urcare o zonă stâncoasă. Ajungem lejer deasupra ei și cam în 20 de minute suntem la primul ”hop” și spectacol: un canion se adâncește în vale vreo 15 metri sub noi și prin fundul lui curge o apă cu cascade! În dreapta se văd crestele ascuțite care încep să se înroșească. Ce seamănă cu Dolomiții! Poteca tot urcă pe mijlocul văii și o urmăm absorbiți de peisaj. Trecem cumva de intersecția cu poteca ce urcă la stânga spre șaua Tizi Ouanoums și apoi pe creasta lui Toubkal West. Revenim la poteca noastră, principal și căutăm drumul prin primul canion cu verdeață (țepoasă, ați ghicit!)

The path goes up directly from the shelter, we pass the area for capturing water and turn left to avoid a rocky area. We reach her upper part of the rocky area very easy and in about 20 minutes we have the first ”test” and show: a canyon in the valley deep about 15 meters below us with water and waterfalls on the main line! On the right the ridges start to color in red. They look a lot like Dolomites! The path goes along the valley and we follow her fascinated by the landscape. In some way we miss the cross where a path goes on left to Tizi Ouanoums saddle and then to the ridge of Toubkal West. We come back to our main path and look for the way in the first green canyon (thorny, you guessed!)

Găsim o potecă ce urcă pe malul stâng al canionului (malul drept e vertical, în sensul de urcare) și pe un grohotiș revenim iar la firul văii. Momâile ne conduc pe partea stângă (geografic, dreapta cum urcăm noi!) și încep câteva serpentine la dreapta. Fiecare merge în ritmul lui și ne regrupăm deasupra serpentinelor și a altui canion uscat. 

We find a path that goes on the left side of the canyon (defilee, the right side is vertical, the way up) and on a scree we go back to the main valley line. The small rock pyramids lead us on the left side (geographically, right as we climb!) and we have some bends on the right. Each follows his rythm and we regroup above the bends and another dry canyon.


Soarele acoperă din ce mai mult creasta zimțată în dreapta căreia identificăm valea pe care se poate coborî iarna de pe Ras. Ultima pantă ne urcă în șaua Tizi n Ouagane la 3730 metri altitudine. 

The sun covers the jagged ridge on the right and we identify the valley that one can use to go down in winter from Ras. The last slope leads us to Tizi n Ouagane at 3730 meters altitude.


Spectactolul este magnific aici: în spate și în față se alungesc două văi sub formă de canion larg. Ce seamănă cu fiordurile norvegiene (îmi aduc aminte de fiordul de sub Reinaknuten, detalii aici). Câteva minute de odihnă și mergem mai departe. Mai ales că încă șaua este în umbră și abia așteptăm soarele. Ăsta e motivul pentru care îl aștept pe Ștefan puțin mai sus la soare. 

The show is magnificent: in front and rear you can see two long valleys in a large canyon shape. They look a lot like norwegian fjords (I remember about the fjord under Reinaknuten, details here). A few minutes to rest and continue further. Because the saddle is in shadow and we wait for the sun. This is the reason for waiting Ștefan upper in the sun.Fiindcă am puțin de așteptat, cercetez zona pentru continuarea traseului. Spre sud pare să fie o șa și apoi o mare căldare. Merg până la buza ei și văd niște vâlcele înclinate care urcă spre vârf. Pentru a ajunge la ele ar trebui să coborâm cel puțin vreo 200 de metri și apoi să urcăm prin ele. Cine știe cum sunt... Revin pe platoul însorit și în dreapta jandarmilor (turnuri de stâncă) văd o mică șa și o momâie. Pe aici este! Mă întorc bucuros de descoperire la Ștefan care ajunsese și face o pauză scurtă. Când suntem gata urcăm pe la momâie, apoi pe o potecă clară pe sub alți jandarmi, trecem de o șa și începe urcarea pe creasta ascuțită. Este cățărătură elementară și îmi pare chiar frumoasă! Urcăm până la o mică platformă, cercetez vârful din față și văd că dă într-o șa adâncă. Înapoi și pe sub vârf pe o curbă de nivel la altă momâie! Ajungem pe curbă de nivel ușor la stânga în șa, continuăm vreo 50 de metri în față și apoi cotim la stânga pe un șir de plăci lucioase pe o curbă de nivel ce ne urcă tot în sus pe creastă. Îi urmează o trecere la dreapta printr-un mic canion, apoi la stânga pe canion și ajungem la zona cu grohotiș de sub cele două vârfuri. De aici panta se îndulcește la 30 de grade spre vârful Ras (cam 3900 de metri altitudine). 

Having some time to wait, I investigate the area for continuing the path. In the south I find a saddle and a big bowl. I go to its limit and see some steep scree valleys going up to the top. For them we have to go down about 200 meters and then up on them. Who knows how they are... I come back on the sunny plateau and see a rock pyramid in a saddle on the right of the jandarms (rock towers). This is the way! I turn back to Ștefan happy for the discovery and he had just came and has a short break. When we are ready, we go up to the pyramid, then on a clear path under the jandarms, pass a saddle and then up on the sharp ridge. It is elementary climbing and it looks really nice to me! We go up to a little platform, I investigate the summit in front of me and it goes to a deep saddle. I turn back and on a levelled path we reach another pyramid and to another saddle. We continue about 50 meters in front and turn left on a line of flat shinny rock plates going up on the ridge. There is a path through a small canyon to right and then to left and we reach the scree area under the two summits. The slope goes to 30 degrees to Ras summit (about 3900 meters). Poteca ne conduce în sus pe marginea pantei cu grohotiș, sunt destule serpentine și dintr-una din ele ieșim un pic la dreapta spre un ”Revolver” (ceva mai mare ca cel din Făgărași) țintit spre Ras. Putem vedea tot abruptul nordic cu șaua adâncă ce duce spre Akioud și apoi continuarea crestei amintite de câteva ori. Revenim la poteca de urcare și pe ea ajungem la vârful intermediar din zona de vârf (circa 4060 metri). Câteva poze, identificăm cele două vârfuri mari și pornim spre Ras după ce ne lăsăm bețele jos (Ștefan aici, eu în șaua următoare). 

The path takes us up on the limit of the scree slope, there are a lot of bends and in one of them we exit to right to a ”Gun”/”Revolver” (bigger that the one in Făgărași) with the pipe headed to Ras. We can see the whole nordic wall with the deep saddle going to Akioud and the ridge I told you about for a few times. We turn back to the climbing path and reach the intermediate summit in summit area (about 4060m). A few pictures, we identify the two big summits and head to Ras after letting the poles down (Ștefan here, me in the next saddle).Merg în față să descopăr poteca și pașii, confirm fiecare treaptă și după o cățărătură elementară suntem chiar în zona vârfului. Ras, 4083 metri! Ne felicităm. E un loc și peisaj fantastic. Doar munți în toate direcțiile până la ceața care coboară spre podișul vest-marocan. Spre sud-sud-est doar intuim direcția deșertului... Facem mici filmulețe, multe poze cu munții și câteva cu noi cu steagul național, ne odihnim câteva minute și înapoi la bețe și mai departe.

I go ahead to investigate the path and each step, I confirm every step and after an elementary scrambling we reach the summit area. Ras, 4083 meters! We congratulate each other. It is a fantastic place and landscape. Mountains all around to the fog that goes down to west-morroccan high plane. To SSE we just suppose the direction of the dessert... We make small movies, a lot of pictures with the mountains and a few with our national flag, we rest for a few minutes and then back to the poles and further.Ștefan ocolește vârful intermediar să-și recupereze bețele, eu le iau din șaua dintre cele două vârfuri și merg pe o curbă de nivel spre marea șa spre Timesguida. Poteca vizibilă nu mă lasă prin hăuri și mă urcă în creastă unde mă întâlnesc cu Ștefan. Era logic să ne întâlnim! Coborâm în șa și urmăm serpentinele care ne urcă pe o pantă lejeră cu grohotiș spre platoul vârfului. Tot așa regrupăm înainte de zona vârfului și ajungem amândoi la marea momâie ridicată la 4088 metri pe Timesguida. În jurul ei sunt tot felul de momâi sub aspectul unui ceas solar. Facem pozele de vârf cu Ras, Toubkal și creasta celor trei patrumiari în fundal, ne așezăm să mâncăm ceva și avem surpriza ca dinspre valea sudică să apară câteva capre ”alpiniste”. Chiar și aici! Nu se apropie de noi, stau pe la 60-70 de metri distanță și găsesc ce să mănânce!

Ștefan goes after the intermediate summit to take the poles, I take mines from the saddle between the two summits and go on a level path to the great saddle to Timesguida. The visible path guides me to the ridge where I meet Ștefan. Logically! We go down in the saddle and follow the bends on a light scree slope to the summit plateau. We regroup in the same way before the summit and reach the big pyramid at 4088 meters on Timesguida. There are a lot of small pyramids in a form of a solar clock. We make the summit pictures with Toubkal, Ras and the 4000's ridge in the background, sit to eat something and have the surprise to see some ”climbing” goats. Even here! They stay at 60-70 meters from us and find something to eat!

Din vârf vedem o potecă ce coboară pe sub Ras spre locul unde intrăm spre creasta de descățărare. E un grohotiș lejer până acolo și apoi urmează drumul cunoscut până în Tizi n Ouagane. Cu coborâri frumoase și artistice :D!

From the summit we see a path going down under Ras to the place of entering the down-scrambling ridge. It is a fine scree to that place and then the known way to Tizi n Ouagane. With beautiful and artistic downs :D!Văzusem de pe vârf doi oameni care urcau pe valea sudică spre șa. Aici ne întâlnim cu ei și vedem că sunt doi ciobani care urcaseră să își recupereze caprele rătăcite! Ce simplu! Ne salutăm și la vale spre cabană!

On the summit we saw two men going up on the southern valley to the saddle. We meet them here and see that they are two shepperds serching for their goats! How simple! We salute and go down on the valley to the shelter!
Cu excepția potecii normale care ocolește canionul în care am intrat la urcat, drumul este același ca mai devreme. Partea diferită a venit la inspirație pentru a merge pe la un lac/baltă ce se vedea de sus. Este o urmă nămoloasă a ploii de aseară! Încă nu se anunță nimic pe cer, e soare și noi coborâm știind ce repede se schimbă vremea. Și exact așa este. La 14.30 suntem la cabană și începe o răpăială cu grindină care a format cascade de ziceai că rup muntele! Doar așa ca să confirme că natura nu se joacă!

Except the normal path going around the canyon we entered when going up, the path is the same as earlier. The different part came at inspiration to see a small lake seen from the upper slopes. It is a muddy proof of the yesterday rain! There is nothing on the sky, it is sun and we go down knowing how fast the weather changes. And it happens exactly like this. At 14.30 we are at the shelter and a heavy rain with hail starts and make waterfalls that seem to break the mountains! Just to confirm that nature is not for playing!

Acum merităm relaxare, masă, privit la poze și la cei care abia au venit și se pregătesc de urcare ziua următoare... Ne uităm la panoul cu amintiri și ne vine ideea de mai jos. Sunt curios cât va ține și personal nu văd un motiv să dispară :D!

We deserve relaxing, dinner, wathcing at the pictures and the people that just came and get ready to climb the next day... We look at the memories panel and have the idea you see here. I am curious how long it will stay and don"t find a reason to dissapear :D!
Mâine vom coborî și continua spre alt lumi marocane!

Tomorrow we go down and continue to other morroccan worlds!